Politica de confidențialitate

 Considerente generale

Platforma online “Academia de sustenebilitate” (“Platforma”) este operată de către Social Innovation Solutions, cu denumirea comercială ASOCIAȚIA SOCIAL INNOVATION SOLUTIONS, având sediul social în AV. PETRE CREȚU 15, Et. 2, Ap. 6 - București, Sector 1, CUI 39575152, în continuare “Operatorul”.
Scopul prezenței Politici este de a te informa, în calitate de utilizator al unui cont în Platforma, cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de către Operator. Precizăm că prin crearea unui cont în Platformă și în scopul activării acestuia, utilizatorul înțelege să fie de acord cu prezenta Politică de confidențialitate.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Operator în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”).
Pentru crearea unui cont de utilizator în cadrul Platformei este necesară setarea unei parole. Vă recomandăm ca parola să fie compusă dintr-o combinație de litere, cifre și caractere speciale.
Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei setate. Orice acțiune realizată de către tine prin intermediul contului de utilizator va fi considerată de către Operator ca fiind inițiată de către tine și nu va putea fi considerat răspunzător pentru orice prejudicii cauzate de modul în care ai păstrat datele aferente contului în siguranță.
În calitate de vizitator al Platformei Operatorul va prelucra datele tale în conformitate cu prevederile privind cookies pe care te rugăm să le consulți.

Termenii de mai jos, utilizați în prezenta politică au următoarele semnificații: 
Date cu caracter personal” - orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Prelucrare” - orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea
Operator” - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern
Consimțământ” - orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate

Acești termeni se completează cu cei definiți în Termeni și condiți
i.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate și scopurile prelucrării

 • Pentru a te abona la newsletter, fără crearea unui cont de utilizator, Operatorul va prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume și adresa de e-mail. Prin completarea datelor și accesarea butonului “Abonează-te” îți dai în mod explicit consimțământul pentru a primi, din partea Operatorului, pe adresa ta de e-mail furnizată comunicări de tip newsletter. Îți poți retrage consimțământul oricând printr-o solicitare la adresa de e-mail hello@innovationsolutions.eu  sau prin accesarea link-ului din e-mailul receptionat, conținând newsletter.

 • Pentru crearea unui cont în Platformă, respectiv pentru a putea accesa conținut suplimentar furnizat exclusiv utilizatorilor care dețin un cont în Platformă, este necesară furnizarea următoarelor date cu caracter personal: nume, prenume, funcție, companie, industrie, adresă de e-mail, număr de telefon, sex, vârstă. Aceste date sunt furnizate în mod voluntar de către utilizator pentru crearea contului. În situația în care nu ești de acord să furnizezi aceste date contul de utilizator nu va putea fi creat. Îți poți actualiza aceste date ulterior direct din contul de utilizator creat, inclusiv în situația în care acestea nu sunt corecte, complete sau de actualitate. Precizăm că utilizatorul este pe deplin răspunzător de corectitudinea și completitudinea datelor furnizate.
 • La crearea contului de utilizator îți este solicitat consimțământul pentru a primi, prin modalitățile de contact furnizate (adresa de e-mail, număr de telefon), comunicări având caracter comercial din partea Operatorului. Dacă nu ești de acord să-ți transmitem comunicări cu caracter comercial, vom ține cont de opțiunea ta și ai oricând posibilitatea să îți modifici acordul din interiorul contului de utilizator. Crearea contului nu este condiționată de acceptarea acestui acord.
 • La crearea contului îți este solicitat acordul pentru ca Operatorul sa transfere datele tale către parteneri în vederea primirii de comunicări având caracter comercial direct de la aceștia. Dacă nu ești de acord să îți transferăm datele către parteneri, așa cum sunt aceștia menționați la solicitarea acordului, vom ține cont de opțiunea ta și ai oricând posibilitatea să îți modifici acordul din interiorul contului de utilizator. Crearea contului nu este condiționată de acceptarea acestui acord.
 • Ulterior creării contului de utilizator, în vederea accesării unor funcționalități suplimentare, pot fi furnizate, opțional, următoarele date: biografie, detalii conturi rețele de social media, imagine (prin adăugarea unei poze de profil). În cadrul Platformei poți interacționa cu alți utilizatori, iar aceștia pot vedea numele și poza de profil, după caz.
 • Datele furnizate la și ulterior creării contului, dar și următoarele categorii de date vor fi prelucrate de către Operator în scopul asigurării securității Platformei și a contului de utilizator, în temeiul obligațiilor care îi revin Operatorului și în interesul său legitim: cookies, marcaje de timp (data și ora accesării), istoricul navigării pe site.
 • Operatorul poate utiliza datele cu caracter personal furnizate, dar și cele generate de utilizarea contului de utilizator, în interesul său legitim, pentru a-ți furniza conținut adaptat intereselor și nevoilor tale. De asemenea, Operatorul poate prelucra datele cu caracter personal, în interesul său legitim, în scop statistic, în vederea evaluării și îmbunătățirii conținutului oferit prin intermediul Platformei.
 • Datele de contact furnizate pot fi utilizate de către Operator pentru a te contacta în vederea realizării unor studii de piata sau a unor sondaje de opinie, în interesul său legitim. Dacă nu dorești să fii contactat în aceste scopuri, te rugăm să ne transmiți și vom ține cont de opțiunea ta.
 • Orice alt fel de date și informații pe care le transmiți prin intermediul contului de utilizator, în afara datelor cu caracter personal prevăzute la punctele anterioare, precum întrebări, comentarii, postări vor fi considerate ca având caracter neconfidențial.
Te informăm în mod expres că te poți opune oricărei prelucrări bazate pe interesul legitim al Operatorului. În cazul unei astfel de opoziții, Operatorul va analiza punctual solicitarea ta.

Sursele din care colectăm datele cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt colectate de către Operator direct de la tine, atunci când te abonezi la newsletter, cand îți creezi un cont de utilizator și cand le furnizezi direct în contul de utilizator sau din activitatea ta prin utilizarea contului.
 • Categorii de destinatari către care Operatorul poate transfera datele tale
 • Afiliați ai Operatorului
 • Contractori sau furnizori de servicii care asigură serviciile operaționale ale Operatorului (precum servicii de telecomunicații, IT, arhivare, stocare, furnizori de hosting) 
 • Autorități publice
 • Organizații de cercetare a pieței
 • Companii media și agenții de comunicare
 • Instanțe de judecată
 • Poliția Română
 • Auditori
Activitatea Operatorului nu implica transferul datelor tale cu caracter personal în afara Uniunii Europene / Spațiului Economic European. Măsuri de protecție specifice vor fi implementate în situația unui astfel de transfer, iar tu vei fi informat în consecință.
Cu toate acestea, Platforma este găzduită prin intermediul unei entități din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord aplică un nivelul adecvat de protecție asupra datelor cu caracter personal conform decizie emise de către Comisia Europeană. 
De asemenea, menționăm că specificul serviciilor furnizate implică stocarea datelor tale cu caracter personal pe platforme de tip Cloud.

Stocarea datelor cu caracter personal
Operatorul stochează datele tale pe toată perioada în care contul de utilizator este activ, respectiv pe toată perioada desfășurării relației contractuale. Ulterior închiderii contului de utilizator, datele dumneavoastră vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru conformarea cu obligațiile legale ale Operatorului, caz în care perioada de stocare va fi cea prevăzută de obligațiile legale sau în interesul legitim al Operatorului, caz în care datele vor fi stocate pentru o perioada de 1 an de la inchiderea contului de utilizator.

Măsuri de securitate
Operatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul său prin stabilirea unor măsuri adecvate de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, copierii, modificării sau divulgării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

Pentru confirmarea datelor și contului, utilizatorul va fi anunțat la adresa de e-mail declarată la crearea contului. Acest e-mail de confirmare are rolul stopării acțiunilor frauduloase ale unor utilizatori care folosesc adrese de e-mail ale altor persoane pentru a crea conturi fictive. Dacă primești un asemenea mesaj, în condițiile în care nu te-ai înregistrat personal pe Platformă te rugăm sa ne transmiți un e-mail la adresa hello@innovationsolutions.eu pentru a șterge contul respectiv în maximum 3 zile lucrătoare. E-mailul va conţine, în format pdf şi versiunea în vigoare a prezentului Contract.
Operatorul nu va putea fi ținut răspunzător pentru datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le divulgați către terți în mediul online sau offline.

Drepturile pe care le ai în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator
 • Dreptul să accesezi datele tale cu caracter personal - ai posibilitatea de a formula o solicitare prin care să obții informații cu privire la modalitatea în care Operatorul îți prelucrează datele cu caracter personal, respectiv o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, scopurile prelucrării, destinatarii către care Operatorul poate transfera datele tale, ș.a.m.d. Copia datelor îți va fi furnizată în mod gratuit.
 • Dreptul să rectifici/modifici datele tale cu caracter personal – ai dreptul de a notifica Operatorul cu privire la inexactitatea datelor cu caracter personal aferente dumneavoastră, deținute de către Operator și de a obține rectificarea, respectiv completarea acestora în cel mai scurt timp. 
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal - acest drept poate fi exercitat, conform prevederilor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal numai dacă contestați exactitatea datelor, prelucrarea este ilegala sau prelucrarea nu mai este necesara, conform prevederilor legale.
 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor cu caracter personal - acest drept poate fi exercitat în cazul în care prelucrarea se întemeiază pe interesul legitim al Operatorului sau pe îndeplinirea unei sarcini care servește un interes public sau în cazul în care prelucrarea este realizată în scop de marketing direct.
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal - ștergerea datelor cu caracter personal nu este posibilă în cazul în care Operatorul are obligația legală de a prelucra datele cu caracter personal sau dacă prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță de către Operator.
 • Dreptul la portabilitate - ai dreptul să primești datele personale furnizate sau să le transmiți unei alte societăți numai în cazul în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău sau pe executarea contractului cu tine și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
 • Dreptul de a-ți retrage consimțământul – acest drept poate fi exercitat doar pentru acele prelucrări care au la bază consimțământul tău. Retragerea consimțământului nu va afecta însă legalitatea prelucrării datelor pe care am realizat-o înainte de retragerea consimțământului.
 • Dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP). Adresa de corespondență a ANSPDCP este B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.

Pentru orice solicitare sau pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute anterior ne poți contacta la adresa de e-mail hello@innovationsolutions.eu sau la adresa poștală a Operatorului, respectiv AV. PETRE CREȚU 15, Et. 2, Ap. 6, Sector 1, București.

Prelucrarea automată

Nu te vom supune unei decizii exclusiv pe baza prelucrării automate care produce efecte juridice asupra ta sau te afectează semnificativ în mod asemănător, cu excepția cazului în care ți-ai dat în mod explicit consimțământul pentru prelucrare, prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și Operator sau dacă Operatorul are o obligație legală aplicabilă în acest sens.

Ai dreptul de a primi informații suplimentare cu privire la mecanismul logic care stă la baza luării unei decizii exclusiv pe baza prelucrării automate, cât si cu privire la importanța și consecințele unei astfel de decizii, existand posibilitatea ca, la cererea ta, conținutul oferit prin contul de utilizator sau prin comunicările având caracter comercial sa nu fie determinat exclusiv in baza unei decizii automate, ci cu implicarea unui factor uman.

Prezenta politică privind confidențialitatea poate fi modificată și vom publica pe această pagină versiunea actualizată a acesteia.
Platforma poate include trimiteri către alte platforme/website-uri care sunt operate de alte entități și care nu au legătură cu activitatea Operatorului. Operatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la activitatea acestor alte platforme/website-uri, fiind necesar să consulți politicile de confidențialitate ale acestora.