3 opțiuni de finanțare pentru IMM-uri în 2023

POLITICA DE COEZIUNE 2021-2027

Politica de Coeziune 2021-2027 este o politică europeană de investiții menită să reducă decalajele dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni și orașe din Uniunea Europeană prin crearea de locuri de muncă, creșterea competitivității întreprinderilor, creștere economică, dezvoltare durabilă și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

Politica de Coeziune este compusă din 16 programe ce însumează 139 de apeluri în valoare de 6.1 mld. EUR, multe dintre acestea fiind disponibile întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și microîntreprinderilor. Detaliem mai jos un program național (Programul Tranziție Justă) și un program regional (Programul Regiunea Centru 2021-2027). Calendarul apelurilor aferente tuturor programelor regionale și naționale din cadrul Politicii de Coeziune 2021-2027 poate fi consultat aici.

Programul Tranziție Justă – program național

Programul Tranziție Justă urmărește să sprijine județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, județe dependente de combustibili fosili și afectate de tranziția către neutralitatea climatică în urma transformării sau închiderii unor activități dominante pentru economia acestor regiuni. Una dintre prioritățile Programului Tranziției Juste este Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului, iar bugetul alocat pentru IMM-uri este de 620 milioane EUR. Acest program propune două tipuri de apeluri, respectiv pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă între 2 și 5 milioane EUR și pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă mai mică de 2 milioane EUR. Niciunul dintre aceste apeluri nu se adresează, însă, microîntreprinderilor.

IMM-urile eligibile trebuie: (i) să fi fost înființate cel târziu la data de 31 decembrie 2021; (ii) să aibă unitatea de producție/prestare de servicii în unul dintre cele șase județe eligibile; (iii) să fi înregistrat profit din exploatare în 2022; (iv) să nu aibă datorii la bugetul de stat; (v) să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și (vi) să nu se afle în dificultate.

Finanțarea oferită de Programul Tranziție Justă este nerambursabilă, și se constituie din ajutor de stat regional și ajutor de minimis. Proporția intensității ajutorului diferă în funcție de încadrarea întreprinderii ca mică sau mijlocie și în funcție de județul în care activează IMM-ul solicitant. Totodată, în funcție de valoarea finanțării solicitate, proiectul trebuie să conducă la crearea de noi locuri de muncă ce trebuie menținute pe o perioadă de cel puțin trei ani după finalizarea investiției.

Sumele accesate trebuie investite doar în domeniile de activitate eligibile stabilite în Ghidul Solicitantului, iar investițiile trebuie să fie investiții inițiale, anume trebuie să conducă la crearea unei unități noi, la extinderea capacității unei unități existente sau la diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate.

Ghidurile solicitantului pentru prioritatea Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului s-au aflat în consultare publică până la 27 iunie 2023, iar lansările apelurilor urmează să aibă loc în lunile iulie și august 2023.

Programul Regiunea Centru 2021-2027 – program regional

Programul Regiunea Centru 2021-2027 cuprinde mai multe linii de finanțare pentru IMM-urile din mediul rural și urban care activează în cele 6 județe ale Regiunii Centru: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Una dintre acestea este linia Investiții Tehnologice în IMM-uri, care are un buget alocat de 81.016.706 EUR.

În cadrul acestui Program, se acordă un ajutor de stat regional pentru investiții și un ajutor de minimis, ambele luând forma finanțării nerambursabile. Ajutorul de minimis este plafonat la 200.000 EUR, nu poate avea o pondere mai mare de 20% din valoarea totală a investiției, iar antreprenorii nu sunt nevoiți să contribuie deloc la cheltuielile eligibile. Pe de altă parte, ajutorul regional de stat are o intensitate a sprijinului între 50% și 70%, deci antreprenorul trebuie să asigure cofinanțare proprie de minimum 30%-50% din cheltuielile eligibile.

Activitățile eligibile pentru care se oferă finanțare diferă în funcție de tipul ajutorului (regional sau de minimis), o listă completă a acestora putând fi consultată în Ghidul solicitantului. Spre exemplu, o activitate eligibilă pentru ajutorul regional este investiția în noi tehnologii precum IoT, automatizare, robotică, inteligență artificială, micro/nanoelectronică, nanotehnologii, fotonică, materialele avansate, biotehnologia industrială și tehnologiile de fabricare avansate, etc, iar o activitate eligibilă pentru ajutorul de minimis este instruirea angajaților. Cu toate acestea, nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții finanțabile prin ajutor de minimis.
Programul încurajează investițiile în procese de producție sustenabile, astfel că 21.313.045 EUR din valoarea bugetului este alocată acțiunilor privind utilizarea eficientă a resurselor IMM-urilor, însă acestea nu pot fi singurele activități pentru care se solicită finanțare.

Ghidul solicitantului pentru prioritatea Investiții Tehnologice în IMM-uri poate fi consultat aici, iar calendarul complet al apelurilor pentru Programul Regiunea Centru 2021-2027 poate fi consultat aici.

Calendarul apelurilor aferente tuturor programelor din cadrul Politicii de Coeziune 2021-2027 poate fi consultat aici.

Fondul pentru IMM-uri „Ideas Powered for Business”

Această schemă de subvenții este creată pentru a ajuta IMM-urile să își protejeze drepturile de proprietate intelectuală. Dreptul de proprietate intelectuală permite posesorului să controleze utilizarea propriilor idei, produse sau servicii. Brevetele de invenție, mărcile înregistrate, modelele industriale sau secrete industriale/comerciale sunt exemple de astfel de active necorporale care pot fi protejate de dreptul de proprietate intelectuală.

Solicitanții acestei scheme, IMM-urile cu sediul într-unul din statele membre ale UE, pot solicita obținerea voucherelor depunând o cerere pe website-ul Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, până la 8 decembrie 2023.
Activitățile eligibile pentru care IMM-urile pot depune cererea sunt două:
IP Scan sau serviciile de audit de prediagnoză de Proprietate Intelectuală ce au rolul de a oferi consultanță IMM-urilor cu privire la potențialul proprietății intelectuale pentru afacerea lor. Pentru această activitate se pot obține până la 1.350 EUR și IMM-urile vor putea să solicite rambursarea a 90% din costurile acestei activități.

Protecția mărcilor și a desenelor sau a modelelor unde se pot obține până la 1.000 EUR pentru protecția acestor drepturi de proprietate intelectuală atât în, cât și în afara Uniunii Europene. În acest caz, IMM-urile vor putea să solicite rambursarea a 75% din cheltuieli pentru protecția mărcilor și a desenelor sau a modelelor în interiorul UE și rambursarea a 50% pentru drepturile de proprietate intelectuală în afara UE.

Consultați Ghidul Solicitantului pentru mai multe informații legate de modalitatea depunerii cererii, termenul de depunere și modul de funcționare a voucherelor.

Programul Eurostars

Programul Eurostars este un program dedicat IMM-urilor care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare și/sau inovare. Programul este realizat de către organizația EUREKA, organizație care își propune să ofere instrumente de sprijin pentru IMM-urile inovatoare, prin finanțarea de proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare realizate de către acestea prin colaborare cu parteneri internaționali.

Așadar, participanții la proiect se grupează sub forma unui consorțiu care trebuie compus din cel puțin două entități independente, dintre care cel puțin o organizație trebuie să provină dintr-un stat membru UE sau țară asociată Programului Orizont Europa. De asemenea, consorțiul proiectului trebuie să fie condus de un IMM inovator dintr-o țară participantă la Parteneriatul European pentru IMM-uri inovatoare sau dintr-o țară Eurostars.

Tipurile de proiecte eligibile pentru finanțare în cadrul Programului Eurostars sunt: activități de cercetare industrială, activități de dezvoltare experimentală (valoarea acestor activități trebuie să fie de minimum 50% din valoarea finanţată de la bugetul de stat a proiectului) și activități de inovare.

Termenul limita pentru depunerea proiectelor Eurostars este 14 septembrie 2023. Mai multe detalii despre criteriile de eligibilitate, tipurile de cheltuieli eligibile și finanțarea proiectelor Eurostars pot fi consultate aici.